การขอเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน

การขอเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน