การขอเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน

การขอเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน

> 1. แบบฟอร์มชำนาญการ/ชำนาญงาน

> 2. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565

> 3. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

> 4. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563

> 5. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

> 6. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

> 7. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565

> 8. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

> 9. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

> 10. ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2563