cover building gad
cover-covid-01 1920×600-01
AskGAD Line scan
previous arrow
next arrow

อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

วัน เดือน ปีชื่อกิจกรรม
20 ตุลาคม 2564การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
5 กุมภาพันธ์ 2564ประชุมหารือและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจของกองกลาง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
7 มกราคม 2563งานปีใหม่กองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563
17 มกราคม 2563การประชุมงานบริหารและพิธีการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
15 พฤษภาคม 2563การประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงจากการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
23 มิถุนายน 2563การประชุมแผนปฏิบัติงานของกองกลาง (ฝ่านปฏิคมและพิธีการ) การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓
23 กรกฎาคม 2563การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
21 สิงหาคม 2563การประชุมกับบุคลากรกองกลาง เพื่อรับทราบนโยบาย แนวคิด และแนวทางการทำงานจากผู้บริหาร
18 กันยายน 2563การประชุมและมอบหมายงาน คณะอนุกรรมการงาน “นนทรีสีทอง 63”
24 ธันวาคม 2561งานปีใหม่กองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2562 “ลูกทุ่งกองกลาง”
8 มกราคม 2562การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
10 มกราคม 2562การประชุมด้านการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
28 มกราคม 2562ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประชุมร่วมกับกองกลาง เกี่ยวกับการใช้งานระบบ KU Smart Payday
20 กุมภาพันธ์ 2562กองกลางต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักงานอธิการบดี ในการตรวจสอบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22 กุมภาพันธ์ 2562การประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาและปรับปรุงวิธีการทำงานด้านรับส่งหนังสือ
1 มีนาคม 2562การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
10 เมษายน 2562การรดน้ำขอพรรักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำเปี พ.ศ. 2562
10 เมษายน 2562รดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันสงกรานต์
9-11 พฤษภาคม 2562สัมมนากองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2562
24 กันยายน 2562โครงการสัมมาทิฐิและแสดงกตเวทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562
24 ธันวาคม 2562ประชุมบุคลากรกองกลาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
28 กุมภาพันธ์ 2561การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
11 เมษายน 2561การรดน้ำขอพรรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำเปี พ.ศ. 2561
24 เมษายน 2561การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
18-20 พฤษภาคม 2561โครงการสัมมาทิฐิกองกลาง ประจำเปี พ.ศ. 2561
29 ธันวาคม 2559กองกลางสวัสดีปีใหม่รักษาการแทนอธิการบดี และงานปีใหม่กองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2560
31 มกราคม 2560การนำเสนอระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Less Paper
17-19 กุมภาพันธ์ 2560สัมมนากองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2560
25 เมษายน 2560ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ ผู้บริหารกองกลางและเจ้าหน้าที่ด้านระบบสารบรรณกลาง ศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
27 เมษายน 2560ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย และการทำใบบอกลักษณะงาน (Job Description) รูปแบบใหม่
19 พฤษภาคม 2560การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
1 มิถุนายน 2560การรับฟังและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง KU-KM PMS WORKSHOP
23 มิถุนายน 2560โครงการสัมมทิฐิ กองกลาง ประจำปี 2560
26 มิถุนายน 2560การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
1 ธันวาคม 2560การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
25 ธันวาคม 2558งานเลี้ยงปีใหม่กองกลาง 2559
23 มกราคม 2559การแข่งขันกีฬาประเพณี ชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2/2558
4 มีนาคม 2559ผู้บริหารพบบุคลากรกองกลาง
12 เมษายน 2559พิธีรดน้ำขอพร อธิการบดี และรองอธิการบดี เนื่องในวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2559
27-29 พฤษภาคม 2559สัมมนากองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2559
10 มิถุนายน 2559อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบบุคลากรกองกลาง
23 กันยายน 2559แสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณกองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2559
16 กุมภาพันธ์ 2558มอบกระเช้าแสดงมุทิตาจิตในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
8-10 พฤษภาคม 2558สัมมนากองกลาง วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เกาะช้าง จังหวัดตราด
30 กันยายน 2558งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการกองกลาง ประจำปี พ.ศ. 2558
23-25 พฤษภาคม 2557สัมมนาบุคคลากรกองกลาง
28 กรกฎาคม 2557การปาฐกถาพิเศษ เรื่องการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ โดย นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
30 กันยายน 2557งานมุทิตาจิต ผศ. มยุรี เทศผล
22 ตุลาคม 2557Live Show in KU & Best Improvement Awards ประจำปี 2557
25 ธันวาคม 2557สวัสดีปีใหม่รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ
3 มกราคม พ.ศ. 2556 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2556
1 กุมภาพันธ์ 2556อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าพบ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
11 เมษายน 2556งานสงกรานต์
24-26 มิถุนายน 2556สัมมนาบุคคลากรกองกลาง
8 กรกฎาคม 2556ม.เทคโลยีราชมงคลตะวันออก ศึกษาดูงาน งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ม.เกษตรศาสตร์
29 กรกฎาคม 2556การประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ณ.วิทยาเขตศรีราชา
30 สิงหาคม2556เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการแสดงมุทิตาจิต แก่ คุณเยาวนุช พูลพรรณ คุณสุวนิตย์ เกิดแก้ว และคุณสมบูรณ์ ช้างเย็นฉ่ำ บุคลากรกองกลาง
20 กันยายน2556การจัดการความรู้ (KM)งานการประชุม
25 กันยายน 2556การแสดงมุทิตาจิต แด่ คุณวราพร อร่ามรักษ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอธิการบดีเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
28 ตุลาคม 2556การประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ณ.วิทยาเขตวิทยาเขตสกลนคร
20 ธันวาคม 2556งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่กองกลาง
20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2555ประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
27 ธันวาคม พ.ศ. 2555ภาพกิจกรรมงานสัมมนากองกลาง ประจำปี 2555
28 ธันวาคม พ.ศ. 2555กองกลาง มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ 2556 แด่อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย
12 มกราคม 2554การสัมภาษณ์ผู้บริหาร นิสิต และบุคลากรเพื่อประเมินอธิการบดี ณ วิทยาเขตศรีราชา
14 มกราคม 2554มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลศิริราช วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554
2 กุมภาพันธ์ 2554งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554
11 กุมภาพันธ์ 2554ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช
25-27 กุมภาพันธ์ 2554ภาพกิจกรรมงานสัมมนากองกลาง ประจำปี 2554
11-13 มิถุนายน 2553ภาพกิจกรรมงานสัมมนากองกลาง ประจำปี 2553
29 กันยายน 2553งานเลี้ยงผู้เกษียณราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2553
8 พฤศจิกายน 2553ภาพกิจกรรม “การอบรมการทำน้ำยาล้างจาน”
19 พฤศจิกายน 2553การสัมภาษณ์นิสิต บุคลากร อาจารย์ ในการประเมินอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
3 ธันวาคม 2553การสัมภาษณ์ผู้บริหาร นิสิตเพื่อประเมินอธิการบดี ณ วิทยาเขตกำแพงแสนและโครงการจัดตั้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี
17 ธันวาคม 2553มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
23 ธันวาคม 2553มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ อวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2554 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
24 ธันวาคม 2553มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
24 ธันวาคม 2553งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2553
27 ธันวาคม 2553งานขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ประจำปี 2553
29 ธันวาคม 2553คณะวิศวกรรมศาสตร์มาอวยพรในวันปีใหม่ 2554
29 ธันวาคม 2553งานเลี้ยงปีใหม่กองกลาง ประจำปี 2553
30 ธันวาคม 2553มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแก่คุณมนตรี คงตระกูลเทียน คุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม และ น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2554

ระเบียบ / ข้อบังคับ มก.

ระเบียบและข้อบังคับมหาลัยเกษตรศาสตร์

พระราชบัญญัติ มก.

พระราชบัญญัติ และร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุม

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิทินการประชุม

กำหนดการ การประชุม ก.บ.ม. , ก.ว.ช. และการประชุมสภามหาวิทยาลัย

  ดาวน์โหลด PDF

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือราชการ แบบฟอร์มอื่นๆ , ตราสัญลักษณ์ , สัญลักษณ์สื่อ , โลโก้มหาวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ์

ข่าวสารโครงการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตารางแจ้งจดหมาย และพัสดุ ของกองกลาง (เฉพาะนิสิต)

package

ค้นหาข้อมูลของกองกลางง่ายๆ ผ่านช่องทาง Line

AskGAD QR Scan-01

บริการสารสนเทศ

E-Meeting

E-Office

Ex-Meeting

DOC Meeting

E-Meeting

E-Office

DOC Meeting

Ex-Meeting

0
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
0
กิจกรรมกองกลาง

ติดต่อ