งานสื่อสารองค์กร กองบริหารกลาง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านงานข่าว และเทคนิคการออกแบบกราฟิค ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service : Thai PBS) หรือ ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารกลาง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านงานข่าว และเทคนิคการออกแบบกราฟิค ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service : Thai PBS) หรือ ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567