เอกสารที่รับเรื่องแล้ว


วันที่รับ หน่วยงานต้นเรื่อง เอกสารเข้าประชุม เรื่อง หมายเหตุ
12/03/2021 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปภาพรวมการประเมินผลและงบรายรับ-รายจ่าย การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๖๓
06/09/2022 กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์บรรจุพิธีเชิดชูเกียรติในที่ประชุม ก.บ.ม.
23/11/2022 กองบริหารกลาง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิธีเชิดชูเกียรตินิสิตในที่ประชุม ก.บ.ม.
06/01/2023 กองพัฒนานิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลผู้ได้รับรางวัลและผลงานจากการโครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
04/01/2023 โครงการ วมว.มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.) (ฉบับที่ 2)
06/01/2022 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๖
12/01/2023 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความอิสระ และหลักความเสมอภาค (ฉบับที่ ๒)
07/01/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07/01/2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พ.ศ. ๒๕๖๕
09/01/2023 คณะเศรษฐศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติยกเลิกประกาศฯ หลักเกณฑ์การมอบเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัลเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ประกาศฯ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย และประกาศฯ หลักเกณฑ์การมอบเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัล ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
09/01/2023 คณะบริหารธุรกิจ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุญาตใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ต่อท้ายชื่อสมาคมนิสิตเก่าคณะบริหารธุรกิจ
12/01/2023 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
12/01/2023 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
12/01/2023 กองทรัพยากรมนุษย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการสัมมนา เรื่อง วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 9 (KU-KM Day)
13/01/2022 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๒
13/01/2022 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป
12/01/2023 คณะวนศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการ บริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์
13/01/2023 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติโครงการ Reskill Upskill พัฒนาและยกระดับทักษะการเรียนรู้ให้แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13/01/2023 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป
13/01/2023 คณะอุตสาหกรรมบริการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติเปิดโครงการ จำนวน 2 โครงการ (1.โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) 2.โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ))
26/01/2023 คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21/01/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
13/01/2023 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติโควตาพิเศษและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๗
02/02/2022 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค
21/01/2022 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการ งานวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕
23/01/2023 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเพื่อเสริมศักยภาพการบริหารส่วนงาน
26/01/2023 สำนักงานพัฒนาคุณภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การยกเว้นการตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพระดับคณะ สำหรับคณะจัดตั้งใหม่
28/01/2022 คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ)
25/02/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพิจารณาจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมคืนโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
25/02/2021 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดร้าน U-Store by SPVI
26/01/2023 คณะเกษตร ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติหลักการเช่าพื้นที่กรณีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เช่าพื้นที่อาคารวชิรานุสรณ์
26/01/2023 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
25/02/2021 สำนักงานทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติปรับอัตราค่าเช่า อาคารที่พักอาศัยบุคลากรซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1 และ 2
30/01/2023 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2566)
02/02/2022 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุมใหญ่เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ (The 6th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)
03/02/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติโควตาพิเศษและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของ มก. รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะ วิทยาลัย ในปีการศึกษา 2566
25/02/2021 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาในกำกับชองรัฐ แจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านธนาคาร KTB Corporate Online
25/02/2021 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา (ภาคพิเศษ)
30/01/2023 คณะสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อท้ายชื่อสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07/02/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
09/02/2022 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้จากการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
11/02/2022 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กฤษณา ชุติมา เพื่อรับการพิจารณายกย่องเชิดชูผู้รู้ยิ่งในศาสตร์การเกษตร "เกษตราภิชาน"
11/02/2022 คณะวนศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก ปรีชานนท์ เพื่อรับการพิจารณายกย่องเชิดชูผู้รู้ยิ่งในศาสตร์การเกษตร "เกษตราภิชาน"
03/02/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพสำหรับนิสิตต่างชาติ
08/02/2023 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติเปิดหลักสูตร Intensive English Program ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
08/02/2023 กองพัฒนานิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
09/02/2022 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลดหย่อนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓)
25/02/2021 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) และ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ))
04/02/2022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
06/02/2023 คณะวนศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติยกฐานะศูนย์วิจัยป่าไม้ และปรับโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์
06/02/2023 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ และยุบเลิกศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
25/02/2021 คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
06/02/2023 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566
07/02/2022 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับชุดวิชาธุรกิจขนมอบและเครื่องดื่มกาแฟ เพื่อเป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาบริการสำหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต
11/02/2022 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
25/02/2021 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเปิดโครงการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง (ภาคพิเศษ)
25/02/2021 สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายชื่อหลักสูตรที่ตอบรับกรประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-OA และ หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติที่ สป.อว. รับรอง
07/02/2023 สำนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติแนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ (No Gift Policy)
25/02/2021 คณะบริหารธุรกิจ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
11/02/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
07/02/2023 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานการจัดโครงการบูรณาการศาสตร์ ซีซัน ๒
11/02/2022 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ)
01/03/2021 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพวิชาการ ของ Webometrics
08/02/2023 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติหลักการเช่าพื้นที่ราชพัสดุในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรณี บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
25/02/2021 สถานพยาบาล ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25/02/2021 กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์ KU Speak Up Challenges
11/02/2022 สำนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่างแนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ (No Gift Policy)
11/02/2022 สภาพนักงาน มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕
17/02/2022 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป
01/03/2021 คณะประมง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
18/02/2022 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
18/02/2022 คณะประมง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
01/03/2021 สำนักหอสมุด ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายข่าวสำนักหอสมุด (KU Library Today) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
03/03/2021 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับฟังความคิดจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... และ ร่างฯ แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลีกความเสมอภาค พ.ศ. ....
03/03/2021 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ
02/03/2021 สถาบันวิจัยและพัฒนาแฟ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2563 และ 2564
24/02/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติเปิดชุดวิชา จำนวน ๔ ชุดวิชา และขอเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๑๘ วิชา (คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์)
22/02/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริหารงานและดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03/03/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio)
24/02/2022 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพนิสิต มก.
04/03/2021 สำนักงานทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการหารือการเช่าพื้นที่กับบริษัท ทูฟาสทูสลีพ จำกัด
04/03/2021 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23/02/2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนวิชาการและวิจัยของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
05/03/2021 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2-2564
05/03/2021 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
05/03/2021 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
24/02/2022 สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปิดศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24/02/2022 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอมอบเข็มที่ระลึก KU SDGs
15/03/2021 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่สำหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต จำนวน 2 ชุดวิชา (1.ชุดวิชาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 2.ชุดวิชามวยไทยสู่สากล)
11/03/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพิจารณาโอนเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
09/03/2021 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงาน
15/03/2021 สำนักงานทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพิจารณาใช้ประโยชน์อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ 36 ปี
01/03/2022 ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นานาชาติศิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. 2545
03/03/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้นิสิตได้รับทุนโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 ถ่ายรูปร่วมกับอธิการบดี
03/03/2022 สำนักหอสมุด ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ประจำเดือนมีนาคม 2565
15/03/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) คุณเบญจพร หัวหน้าฝ่ายการศึกษานานาชาติ โทรประสานแจ้งว่า เรื่องนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอที่ประชุม ก.ว.ช. พิจารณาเห็นชอบแล้ว ไม่ต้องเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีก เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา จึงขอไม่นำบรรจุเข้าวาระ ก.บ.ม. (8 เม.ย.2564)
03/03/2022 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการพิจารณาโทษทางวินัยกรณีส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ
03/03/2022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2-2565
07/03/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นโยบายการเก็บข้อมูลทรัพยากรวิจัย
07/03/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
07/03/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมห้องสอบ และแนวปฏิบัติสำหรับนิสิตในการเข้าสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10/03/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหน้ากากอนามัยจากผ้าไหม จำนวน 60 ชิ้น
09/03/2022 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจอดรถของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19/03/2021 สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ที่ AUN-QA
10/03/2022 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕
10/03/2022 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับประกาศณียบัตรบัณฑิตขั้นสูง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10/03/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22/03/2021 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.มก.) ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.)
23/03/2021 กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการทุนศึกษาระยะสั้นสำหรับนักศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อเฉลิมฉลองในาาระโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ ๘๐ ปี
10/03/2022 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังให้ส่วนงานและหน่วยงาน ตามมติคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1-2565
24/03/2021 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ และจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อเทคโนโลยีสุขภาพ
24/03/2021 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานเพื่อการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15/03/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้ง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25/03/2021 สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพิจารณาทบทวนปรับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25/03/2021 สำนักงานทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25/03/2021 สำนักหอสมุด ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายข่าวสำนักหอสมุด (KU Library Today) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
01/04/2021 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การกำหนดหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
22/03/2022 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ
22/03/2022 คณะเศรษฐศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
22/03/2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้กับนิสิต สำหรับงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ต่างประเทศ
22/03/2022 คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
30/03/2021 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01/04/2021 อธิการบดี ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การตรวจรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01/04/2021 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3-2564
22/03/2022 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหนังสือระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (KU Ecosystem during the COVID-19 Crisis)
02/04/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓)
02/04/2021 คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ
30/03/2022 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าสู่คลังหน่วยกิต และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
07/04/2021 บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study for Potential Professionals: GSPP) สำหรับภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29/03/2022 สำนักหอสมุด ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ประจำเดือนเมษายน 2565
08/04/2021 สำนักงานวิทยาเขตดำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานเพื่อการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08/04/2021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจอดรถของอาคารจอดรถคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09/04/2021 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการสำรวจความเห็นของเอกชนญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 โดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น
29/03/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติหลักการจัดฺทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ KU-EXITE ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
24/03/2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์
16/04/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และการจัดสรรเงินรายได้ของโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 3
16/04/2021 คณะเศรษฐศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการฝึกงาน เฉพาะภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
16/04/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติหลักการจัดทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ KU-EXITE ปี 2564
30/03/2022 คณะเศรษฐศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
05/05/2021 คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติรวมโครงการพิเศษ จำนวน 2 โครงการ อยู่ภายใต้โครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
20/04/2021 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรณีการส่งคะแนนของอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
31/03/2022 คณะเศรษฐศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
31/03/2022 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕
31/03/2022 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
31/03/2022 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคปกติ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
31/03/2022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3-2565
04/04/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การคัดเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘
26/04/2021 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน)
26/04/2021 สำนักงานกฏหมาย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
08/04/2022 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน)
30/04/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19
07/04/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (1 ต.ค. 64-ปัจจุบัน)
12/04/2022 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่รางวัลผลงานด้านความยั่งยืนในที่ประชุม ก.บ.ม.
08/04/2022 คณะเศรษฐศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์
08/04/2022 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการพิเศษระดับปริญญาโทในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
08/04/2022 คณะเศรษฐศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์
12/04/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเปิดชุดวิชา 2 ชุดวิชา (ชุดวิชานักเมล็ดพันะุ์ ,ชุดวิชาการจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่)
25/04/2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปิดโครงการหลักสูตรภาคพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ โครงการ (1.โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ 2.โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ)
05/05/2021 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติหลักการให้บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่อาคารเรียนรู้ (อาคาร B) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
11/04/2022 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12/04/2022 คณะเกษตร ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโทส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะเกษตร
05/05/2021 สำนักงานปลัดกระทรวงกสนอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มติการประชุมคณรัฐมนตรี เรื่อง การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลหรือเข้ารับบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
07/05/2021 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพิจารณาดำเนินการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
06/05/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปข้อมูลการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 และภาคต้น ปีการศึกษา 2564
06/05/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายการทดสอบภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
06/05/2021 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔-๒๕๖๔
11/05/2021 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ปรับรูปแบบการให้บริการจาก KU Workplace เป็น KU Yammer
11/05/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 โควตา)
19/05/2021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเรื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ)
14/05/2021 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเปิดชุดวิชาการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว
19/04/2022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
22/04/2022 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
14/05/2021 วิทยาเขตศรีราชา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราจำหน่ายน้ำดื่มตรา KU SRC ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
14/05/2021 คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17/05/2021 บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
25/04/2022 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายทางการศึกษาระดับเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
07/06/2021 สำนักงานบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนคณะทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
27/04/2022 สำนักงานทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติแบ่งชำระเงินสนับสนุนและขอชำระเงินที่เหมาะสมกับจำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กรณีบริษัท นิวสีลมคัลเลอร์แล็บ แอนด์ วิดีโอ จำกัด ผู้ได้สิทธิ์การบันทึกภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
02/05/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์
31/05/2021 คณะเศรษฐศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
31/05/2021 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติหลักการเช่าพื้นที่ชั้น ๑ ภายในอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะวิทยาศาสตร์
03/05/2022 สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปผลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03/05/2022 สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดสัดส่วนจำนวนบทความวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ ๕ ปี
03/05/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบผลิตภัณฑ์งานวิจัยและนำเสนอสรุปผลงานวิจัยอย่างย่อ เรื่อง นวัตกรรมการผลิตแปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกแอ่นเคยู
31/05/2021 คณะเศรษฐศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12/01/2023 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
03/05/2022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔-๒๕๖๕
02/06/2021 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔
02/06/2021 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....
05/05/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2565 (28 เมษายน 2565)
05/05/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่ จัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓)
07/06/2021 สำนักหอสมุด ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายข่าวสำนักหอสมุด (KU Library Today) ประจำเดือนมิถุนายน 2564
09/06/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑ - ๔)
20/05/2022 วิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 (RN65) ระหว่างมหาวมิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
06/05/2022 สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12/05/2022 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติหลักการจัดทำโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2565
08/06/2021 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการสำรวจข้อมูลสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2563
12/05/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติเปิดชุดวิชา จำนวน 1 ชุดวิชา พร้อมขอเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 3 รายวิชา (ชุดวิชากฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
20/05/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปิดโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ 3 โครงการ (1) โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารการเงิน 2) โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 3) โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบินและอวกาศระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกองทัพอากาศ)
12/05/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การคัดเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี แทนตำแหน่งที่ว่าง (แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
08/06/2021 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติหลักการจัดทำโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2564
10/06/2021 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
10/06/2021 คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25/05/2022 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การเปิดเผยผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. 2565
17/05/2022 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณที่กองกลางนำส่งผลิตภัณฑ์งานวิจัย KAPIOKU Birth of Beauty Set
17/05/2022 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารหลักสููตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
17/05/2022 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ ๒)
21/06/2021 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีวเคมี แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
21/06/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเปิดชุดวิชา จำนวน 2 ชุดวิชา พร้อมรายวิชาขอเปิดใหม่ (ชุดวิชาเครื่องจักรกลการผลิตข้าว ,ชุดวิชาการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบโฮมเดด)
28/06/2021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ)
05/07/2021 คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติเปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์
25/05/2022 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
29/06/2021 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
22/06/2021 คณะบริหารธุรกิจ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์เชี่ยงชาญเฉพาะทางในสังกัดของภาควิชาการจัดการการผลิต
23/06/2021 คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาตพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์
25/05/2022 สำนักงานทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาการเช่า กรณีบริษัท ทูฟาสทูลสลีฟ จำกัด
25/06/2021 สำนักบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่างหลักเกณฑ์ แบบคำขอ และมาตรฐาน KU Standard ข้อบังคับสำหรับกระบวนการผลิตไหมอืรี่
26/05/2022 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
28/06/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บนทสรุปผู้บริหาร การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1-4)
26/05/2022 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
27/05/2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่ จัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28/06/2021 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตปริฐฐาตรีของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27/05/2022 บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate study for Potential Professionals: GSPP) สำหรับ ภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
27/05/2022 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพสำหรับนิสิตต่างชาติ
29/06/2021 คณะเศรษฐศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05/07/2021 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31/05/2022 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
05/07/2021 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6-2564
06/06/2022 สำนักงานบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่าง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน KU Standard
07/07/2021 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยสถาบัน IMD ปี ๒๕๖๔
06/06/2022 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติปรับโครงสร้างส่วนงานภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
06/06/2022 คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายทางการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
09/07/2021 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๕)
07/06/2022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕-๒๕๖๕
09/06/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานการประเมินผลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
13/07/2021 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
09/07/2021 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
09/06/2022 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ และความคิดเห็นของนายจ้างเพื่อการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
09/06/2022 คณะกรรมการจรรยาบรรณ มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดมาตรการดำเนินการกรณีไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนตามเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
09/06/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
16/06/2022 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
15/07/2021 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565
10/06/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การนำรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไปเปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต จำนวน 3 วิชา
10/06/2022 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเปิดชุดวิชาการขุนโคคุณภาพสูงเพื่อการเลี้ยงระยะสั้น
16/06/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทสรุปผู้บริหารการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 1-4)
16/06/2022 โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
21/07/2021 สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติการดำเนินการตามเกณฑ์ระบบการพัฒนาคุณภาพ เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (KUQS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21/07/2021 สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 และประกาศ มก. เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21/07/2021 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20/06/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาตปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน
29/07/2021 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนนิสิตในรายวิชาพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังสถานการณ์ระบาดของ COVID-19
21/06/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณสำหรับกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ปฏิบัติงานในการดำเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล่
24/06/2022 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2565
29/07/2021 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติให้บริษัท จอยเอ็นโค จำกัด ใช้พื้นที่อาคารอมรภูมิรัตน
24/06/2022 คณะอุตสาหกรรมบริการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
30/07/2021 คณะบริหารธุรกิจ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติการเปลี่ยนชื่อ “ภาควิชาการจัดการการผลิต” เป็น “ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ” คณะบริหารธุรกิจ
24/06/2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอจัดตั้งศูนย์วิจัยการผลิตสารมูลค่าสูงจากวัตถุดิบชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
30/06/2022 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
02/08/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน และค่าสมนาคุณ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28/06/2022 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวทางการให้ความช่วยเหลือนิสิตกรณีได้รับผลกระทบจากการถูกคุกคามสิทธิและเสรีภาพจากหน่วยงานรัฐ
01/07/2022 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
28/06/2022 สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรองผลงานรางวัลคุณภาพ และกรรมการตัดสินผลงานรางวัลคุณภาพ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28/06/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่างระเบียบ ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2565 และประกาศ แนวปฏิบัติเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
04/08/2021 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗-๒๕๖๔
28/06/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28/06/2022 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17/08/2022 กองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาการขออนุมัติใช้พื้นที่ราชพัสดุฯ แปลงพื้นที่ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 4 แปลง
05/08/2021 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติใช้พื้นที่จอดรถใต้อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ ๓๖ ปี
05/08/2021 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๖ เดือน)
05/08/2021 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการดำเนินโครงการรับนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ และรายงานผลการดำเนินงานด้านสุขภาวะนิสิต
29/06/2022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6-2565
05/08/2021 สำนักงานทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขอใช้พื้นที่จอดรถใต้อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ 36 ปี
09/08/2021 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติเปิดโครงการพิเศษ 3 โครงการ (1.โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ภาคพิเศษ) 2.โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) 3.โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) )
07/07/2022 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานการประเมินผลการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
10/08/2021 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.
11/08/2021 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07/07/2022 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๖
16/08/2021 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและอัตราค่าเบี้ยประชุม โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะสารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
23/08/2021 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564
11/07/2022 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปรับลดการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive
26/08/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปผลการดำเนินงานการจัดทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
06/07/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
07/07/2022 สำนักงานบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การสนับสนุนและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับคลัสเตอร์และหน่วยงานสนับสนุนในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07/07/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าสมนาคุณ ในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓)
20/07/2022 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเปิดโครงการพิเศษ จำนวน 2 โครงการ (โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ), โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ))
07/07/2022 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายงานโครงการหลวง ๕๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป
08/07/2022 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับคลังหน่วยกิตระดับปริญญาตรี จำนวน ๔ ฉบับ
08/07/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
11/07/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564
11/07/2022 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
20/07/2022 สำนักการกีฬา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์นำพิธีมอบเงินบำรุงขวัญนักกีฬาเข้าในที่ประชุม
20/07/2022 สำนักงานบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักเกณฑ์การทำบันทึกข้อตกลงสิทธิและการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน
02/09/2021 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในธนาคารหน่วยกิตสำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01/09/2021 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2564
01/09/2021 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก ภาคปกติ คณะสัตวแำทยศาสตร์
01/09/2021 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชาที่เปิดสอนในธนาคารหน่วยกิตและอัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
03/09/2021 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติยกเว้นค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์
03/09/2021 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26/07/2022 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
06/09/2021 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8-2564
07/09/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07/09/2021 สำนักหอสมุด ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายข่าวสำนักหอสมุด (KU Library Today) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
03/08/2022 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ
03/08/2022 สำนักงานทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติหลักการปรับขึ้นค่าเช่าและค่าส่วนกลางโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02/08/2022 สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การทบทวนตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย การทบทวนกำหนดสัดส่วนจำนวนบทความวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 5 ปี การกำหนดค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09/09/2021 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทสรุปผู้บริหาร เรื่อง KU Ecosystem for COVID-19 Crisis Management
09/09/2021 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและนํ้ายาที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้อโรคก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Angtigen test self-test kits)
02/08/2022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7-2565
17/09/2021 คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติเปิดโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
17/09/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติเปิดชุดวิชา จำนวน 2 ชุดวิชา (1. ชุดวิชาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ , 2. ชุดวิชาผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ)
17/09/2021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (หลักสูตรนานาชาติ)
03/08/2022 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๖ เดือน)
16/09/2021 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
16/09/2021 สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16/09/2021 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการจัดทำวารสาร Agriculture and Natural Research
16/09/2021 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการจัดทำวารสาร Kasetsart Journal of Soicail Sciences
16/09/2021 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
16/09/2021 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
16/09/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
17/09/2021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในของสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
05/08/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ )
05/08/2022 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2564
21/09/2021 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการจัดงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60
10/08/2022 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเช่าเต้นท์เพื่อใช้ในการจัดงานพิธีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
20/09/2021 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังการย (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
10/08/2022 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักการคืนเงินโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต ที่ได้รับจากรัฐบาล (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๔
21/09/2021 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการประกวดผลงาน Digital KU Awards ครั้งที่ 2 หัวข้อ “KU Data Driven Competition”
27/10/2021 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27/09/2021 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๒ ฉบับ (1.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 2.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑)
28/09/2021 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
30/09/2021 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒-2564
30/09/2021 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตกำแพงแสน
30/09/2021 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙-๒๕๖๔
05/10/2021 สำนักหอสมุด ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายข่าวสำนักหอสมุด (KU Library Today) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
22/08/2022 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพสำหรับนิสิตต่างชาติ และค่าส่วนต่างจัดเก็บเป็นเงินรายได้ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25/02/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่างประกาศฯ อัตราค่าใช้จ่ายของนิสิตในการทำกิจกรรม ณ ต่างประเทศ
05/10/2021 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคปกติ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05/10/2021 คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23/08/2022 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand ๔.๐
05/10/2021 สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติปรับโครงสร้างสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22/08/2022 สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอปรับแก้ไขวาระเรื่องการทบทวนตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย
22/08/2022 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการภายใต้โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07/10/2021 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบายการงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07/10/2021 คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติยกเว้นและลดหย่อนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07/10/2021 คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07/10/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติขั้นตอนและระยะเวลากำกับการขออนุมัติหลักสูตรเพื่อขอรับรองวุฒิการศึกษาและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
30/08/2022 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเกี่ยวกับฐานข้อมูลรายชื่อหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
11/10/2021 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติหลักการเงินทุนช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
08/10/2021 สำนักงานทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติให้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยเช่าพื้นที่เพิ่มเติม และขออนุมัติเช่าพื้นที่ด่ำกว่าเกณฑ์เพิ่มเติม
08/10/2021 สำนักงานทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติหลักการเปลี่ยนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19/10/2021 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน รายรับ - รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕
19/10/2021 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานสรุปผลการสำรวจสุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
26/10/2021 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการด้านสุขภาวะนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ถอนเรื่อง กบม 10-2564
01/09/2022 สำนักงานตรวจสอบแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประกวด “Ombudsman Awards” รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
29/08/2022 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติจัดตั้งสถาบันเทควันโดแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Taekwondo Academy (KUTA)
31/08/2022 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
30/08/2022 ศูนย์นานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติยกเลิกระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๔
30/08/2022 บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30/08/2022 บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการ เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30/08/2022 บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26/10/2021 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานสรุปผลการสำรวจสุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
31/08/2022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘-๒๕๖๕
12/09/2022 วิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พื้นที่จัดตั้ง Agriculture Innovation Park
06/09/2022 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
27/10/2021 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10-2564
08/09/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
28/10/2021 สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัย รูปแบบใหม่ ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคตภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08/09/2022 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
08/09/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖
01/11/2021 สำนักหอสมุด ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายข่าวสำนักหอสมุด (KU Library Today) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
14/09/2022 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเปิดชุดวิชา จำนวน 2 ชุดวิชา และขอเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 7 รายวิชา (1.ชุดวิชาธุรกิจเกษตรของพืชบนพื้นที่สูงตามวิถีดอยปุย 2.ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผัก)
02/11/2021 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
04/11/2021 สำนักงานบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร (KU Standard) ข้อบังคับสำหรับการจัดการบ้าน นกแอ่นกินรังตามการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (Regulations for Good Agricultural Practice of Swiftlet House)
13/09/2022 กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๒ ฉบับ
04/11/2021 สำนักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพิจารณามอบอำนาจดำเนินคดีปกครอง
05/11/2021 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน รายรับ - รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕
11/11/2021 กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพิจารณาขออนุมัติหลักการทำประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11/11/2021 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11/11/2021 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดทำข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ระยะที่ ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12/11/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดชุดวิชา จำนวน 2 ชุดวิชา พร้อมเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 9 วิชา (วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์, โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
11/11/2021 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
26/09/2022 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติแก้ไขประกาศฯ หลักเกณฑ์การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการส่งเสริมนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น
08/12/2021 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา บริเวณอาคาร ๒๔ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
29/09/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติโคตาพิเศษและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของ มก. รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะ วิทยาลัย ในปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
08/12/2021 สำนักงานทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่าพื้นที่ภายในอาคารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29/09/2022 คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์
03/10/2022 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลการสำรวจด้านสุขภาวะนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (KU 82)
03/10/2022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9-2565
19/11/2021 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายวิชาสหกิจศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19/11/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมพิเศษของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔
03/10/2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรวุฒิปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา (ฉบับที่ ๒)
19/11/2021 สำนักบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ตรวจประเมิน และร่างประกาศกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน KU Standard
23/11/2021 สำนักงานทรัพย์สิน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงายแบบสำรวจผลกระทบกรณีประกาศปรับขึ้นค่าเช่าช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 อาคารที่พักอาศัยบุคลากรซอยพหลโยธิน 45
26/11/2021 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพของสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์
07/10/2022 สำนักการกีฬา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุญาตมอบรางวัลโครงการพุทธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่ 5
07/10/2022 คณะเกษตร กำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร และกำหนดอัตราค่าผลิตภัณฑ์และผลผลิต คณะเกษตร แพงแสน
10/10/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565)
30/11/2021 กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานจำนวนนิสิตต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และ โครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนการเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ
30/11/2021 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
30/11/2021 สำนักหอสมุด ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายข่าวสำนักหอสมุด (KU Library Today) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
30/11/2021 คณะเกษตร ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดราคาเมล็ดพันธุ ค่าบริการปรับสภาพเมล็ดพันธุ และค่าบริการรับฝากเมล็ดพันธุของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
08/12/2021 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และงบการเงิน ของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
17/12/2021 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๕
02/12/2021 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑-๒๕๖๔
20/10/2022 สำนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20/10/2022 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08/12/2021 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอมอบรางวัลโครงการ Best Practice ด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และบริหารพัสดุสำหรับส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09/12/2021 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าปรับ สำหรับการเช่าที่ดินและอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
03/12/2021 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะทำงานเพื่อทบทวนโครงสร้างการบริหารทางวิชาการและการพัฒนาวิชาการด้านการเกษตรของคณะกลุ่มสาขาวิชาเกษตร และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20/10/2022 คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับสถานภาพ สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
20/10/2022 กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “KU 4.0 Cashless Society @ KU” ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
20/10/2022 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเปิดชุดวิชาสมุนไพรเพื่อธุรกิจอาหารและการดูแลสุขภาพ และเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 3 รายวิชา
08/12/2021 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08/12/2021 สำนักงานบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
16/12/2021 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิยเขาน้ำซับ
09/12/2021 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนังสือหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
09/12/2021 คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารจีนศึกษา และอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09/12/2021 คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารนวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....
21/10/2022 สำนักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่างสัญญาให้บริการพลังงานไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
21/10/2022 คณะอุตสาหกรรมบริการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการจัดทำวารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ
31/10/2022 คณะสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์มอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขัน ICCPR ยุวทูตสิทธิมนุษยชน ภายใต้งาน สมัชชาสิทธิมนุษยชน เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ กสม
15/12/2021 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และผลการสำรวจข้อมูลสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๓
20/12/2021 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)
07/11/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปข้อมูลจำนวนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
21/12/2021 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
17/12/2021 สำนักงานตรวจสอบภายใน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
17/12/2021 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01/11/2022 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
02/11/2022 กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา แลพภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2564
03/11/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
07/01/2022 สำนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย
04/11/2022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
29/12/2021 กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะโครงการสัมมนากิจการนิสิตสัญจร
07/11/2022 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชีใช้งาน (Account) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS/EIS) สำหรับผู้บริหารส่วนงาน
27/12/2021 กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการสัมมนา เรื่อง วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๘ (KU-KM Day)
11/11/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปผลการดำเนินงานการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
10/11/2022 บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่าย โครงการทุนระดับบัณฑิตศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29/12/2021 คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติลดหย่อนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
29/12/2021 คณะเศรษฐศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29/12/2021 คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารอาคารธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. ....
09/11/2022 กองคลัง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ร่าง) หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ จากเงินรายได้ และหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06/01/2022 สำนักหอสมุด ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายข่าวสำนักหอสมุด (KU Library Today) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
06/01/2022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 12-2564
11/11/2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิศวกรรม-ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
11/11/2022 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดชุดวิชา 2 ชุดวิชา และขอเปิดรายวิชาใหม่ 5 รายวิชา (ชุดวิชาการผลิตและเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ และชุดวิชาการพัฒนาธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการเชิงสังคม)
11/11/2022 กองบริหารยุทธศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๗
11/11/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติหลักการและโครงการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ สำหรับนิสิตที่เคยลงทะเบียนเรียนและของดเรียนในการ Drop ติด W
21/11/2022 สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจทดลอง พ.ศ. 2565
23/11/2022 คณะอุตสาหกรรมบริการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
23/11/2022 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565
25/11/2022 กองพัฒนานิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการสำรวจในโครงการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศน์เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน
25/11/2022 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติงบประมาณการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
25/11/2022 กองพัฒนานิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย (ฉบับที่ 4)
28/11/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การคัดเลือกกรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
04/03/2021 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเสนอแนวปฏิบัติด้านการวิจัย
07/12/2022 สำนักบริหารการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ประเภทคณาจารย์ประจำ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01/12/2022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11-2565
21/12/2022 สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่างมาตรฐาน KU Standard สำหรับผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำ และร่างแบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร (KU Standard) ข้อบังคับผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำ สำหรับทำหมอนและที่นอน
07/12/2022 สำนักงานพัฒนาคุณภาพ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
08/12/2022 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565)
09/12/2022 กองบริหารยุทธศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21/12/2022 คณะสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปิดโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ)
13/12/2022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจ
21/12/2022 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
21/12/2022 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติหลักการให้เช่าที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่รกร้าง ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
21/12/2022 คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ร่าง) กำหนดอัตราค่าบำรุงสาขาวิชา และค่าธรรมเนียมรายวิชา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
21/12/2022 สำนักงานกฏหมาย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การดำเนินการตามมาตรการดำเนินการ กรณีไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนตามเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
23/12/2022 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งคณะวิชาหรือส่วนงานในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06/01/2023 กองพัฒนานิสิต ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก้ไขประกาศฯ หลักเกณฑ์การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการส่งเสริมนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น
03/01/2023 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕
11/01/2022 กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิทินงานพิธีการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
15/03/2021 คณะศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการเฝ้าระวังฯ COVID-19 การช่วยเหลือเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
15/03/2021 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา คณะกรรมการเฝ้าระวังฯ COVID-19 ข้อมูลการดำเนินการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีการศึกษา 2563