ข้อมูลแจ้งมติ


เรื่อง ประชุมครั้งที่ การประชุม วันที่บันทึก หมายเหตุ
แนวปฏิบัติด้านการวิจัย 1/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 05/04/2021
การอนุมัติโควตาพิเศษและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสังกัดคณะ/วิทยาลัย ในการรับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 1/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/03/2021
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/03/2021
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 1/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/03/2021
การปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 1/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/03/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/03/2021
การอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป 1/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/01/2022
การอนุมัติปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 1/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/01/2022
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย 1/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/01/2022
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการ งานวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 1/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/01/2022
การขออนุมัติโครงการหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/01/2022
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารอาคารธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. .... 1/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/01/2022
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พ.ศ. .... 1/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/01/2022
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 1/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/01/2022
การปิดโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
การขออนุมัติเปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) และโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
การอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
การอนุมัติโควตาพิเศษและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
การอนุมัติร่างมาตรฐาน KU Standard สำหรับผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำ และร่างแบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร (KU Standard) ข้อบังคับผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำ สำหรับทำหมอนและที่นอน 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
การอนุมัติหลักการให้เช่าที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่รกร้างของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
การพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อท้ายชื่อสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
การอนุมัติปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/03/2021
การอนุญาตใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ต่อท้ายชื่อสมาคมนิสิตเก่าคณะบริหารธุรกิจ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
การจัดทำโครงการ Reskill Upskill พัฒนาและยกระดับทักษะการเรียนรู้ ให้แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31/01/2023
การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ เพื่อเป็นวิชาเลือกเสรีและวิชาบริการสำหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต 1/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/03/2021
ขอมองโล่แสดงความขอบคุณจากอธิการบดี ในที่ประชุม ก.บ.ม. (รศ.สมชาย นำประเสริฐชัย) 2/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/02/2022
ขอมองโล่แสดงความขอบคุณจากอธิการบดี ในที่ประชุม ก.บ.ม. (รศ.วินัย พูนศรี) 2/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/02/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าสมนาคุณ ในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 1/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/03/2021
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/02/2022
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/02/2022
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ 2/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/02/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับชุดวิชาธุรกิจขนมอบและเครื่องดื่มกาแฟ เพื่อเป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาบริการสำหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต 2/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/02/2022
การอนุมัติโควตาพิเศษและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของ มก. รุ่นที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะ วิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/02/2022
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/03/2021
การขออนุมัติจัดตั้งภาควิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม 2/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/03/2021
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 2/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/02/2022
อนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 2/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/02/2022
ยกย่องเชิดชูผู้รู้ยิ่งในศาสตร์การเกษตร “เกษตราภิชาน” 2/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/02/2022
การดำเนินการกรณีติดตามบัญชีที่ไม่มีในระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ระบบ ERP) ตามเงื่อนไขจากสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน (สตง.) 2/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 04/03/2021
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 2/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 04/03/2021
การอนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) 2/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 04/03/2021
ขอเชิญมอบโล่แสดงความขอบคุณจากอธิการบดี ในการประชุม ก.บ.ม. (รศ.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน) 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
การขอยกเว้นค่าเช่าและคืนพื้นที่อาคาร KU Ville บางส่วน กรณี บริษัท ทูฟาสทูสลีพ จำกัด 2/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/03/2021
การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
การขออนุมัติเปิดชุดวิชา จำนวน ๔ ชุดวิชา และขอเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๑๘ รายวิชา 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
การขออนุมัติยกเลิกระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๕ 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
การขออนุมัติปิดศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา ศูนย์ประสาน เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
อนุมัติแนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
นโยบายการเก็บข้อมูลทรัพยากรวิจัย 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
การยกเว้นค่าเช่าและคืนพื้นที่อาคาร KU Ville บางส่วน กรณี บริษัท ทูฟาสทูสลีพ จำกัด 3/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16/03/2021
การขออนุมัติรายชื่อหลักสูตร เพื่อดำเนินการยกเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. จำนวน ๒๖ หลักสูตร 3/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16/03/2021
การปรับอัตราค่าเช่าอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๑ และหลังที่ ๒ 3/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16/03/2021
การอนุมัติหลักการให้ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่อาคารศูนย์เรียนรวม ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 3/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16/03/2021
การขออนุมัติเปิดโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 3/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16/03/2021
การขออนุมัติเปิดโครงการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16/03/2021
การขออนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง 3/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16/03/2021
การโอนเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2021
แผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงาน 3/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) และสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 3/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 3/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2021
การขออนุมัติกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีรับนิสิตพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 3/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2021
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน) 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/04/2022
การอนุมัติหลักการจัดฺทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ KU-EXITE ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/04/2022
การขออนุมัติจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/04/2022
การอนุมัติบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าสู่คลังหน่วยกิต และขอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/04/2022
การอนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้กับนิสิต สำหรับงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ต่างประเทศ 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19/05/2022
การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ และจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29/04/2021
การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่สำหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต เพื่อเป็นวิชาเฉพาะเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาบริการสำหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต จำนวน ๒ ชุดวิชา 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29/04/2021
การอนุมัติหลักการจัดทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ KU-EXITE ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29/04/2021
การขออนุมัติหลักการให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เช่าพื้นที่ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ ๓๖ ปี 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29/04/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 06/05/2021
การขออนุมัติตัวชี้วัดผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29/04/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 06/05/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าจอดรถของอาคารจอดรถคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 06/05/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 06/05/2021
การอนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๒ ฉบับ 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 06/05/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานเพื่อการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 06/05/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study for Potential Professionals: GSPP) สำหรับภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 06/05/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.) 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 06/05/2021
การอนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมการฝึกงาน เฉพาะภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาลตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 06/05/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และการจัดสรรเงินรายได้ ในการบริหารโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) และการอนุมัติเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 06/05/2021 เลขรับกองกลาง 2043202564 และ 2039342564
การอนุมัติหลักการจัดทำโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 5/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19/05/2022
มาตรการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ที่ขาดหาย (Learning Loss) จากผลกระทบของ COVID-19 สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19/05/2022
การกำหนดสัดส่วนจำนวนบทความวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ ๕ ปี 5/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19/05/2022
การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบของนิสิต และการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 37 5/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19/05/2022
สรุปผลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19/05/2022
การขออนุมัติเปิดชุดวิชาใหม่ จำนวน ๒ ชุดวิชา และขอเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๘ รายวิชา 5/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19/05/2022
รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19/05/2022
การปิดโครงการหลักสูตรภาคพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ โครงการ 5/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19/05/2022
อนุมัติให้ยกเว้นการชำระเงินที่เหมาะสมกับจำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กรณีบริษัท นิวสีลมคัลเลอร์แล็บ แอนด์ วิดีโอ จำกัด ผู้ได้สิทธิ์การบันทึกภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 5/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19/05/2022
การขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ 5/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19/05/2022
การขออนุมัติรวมโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 5/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/05/2021
การอนุมัติหลักการให้บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่อาคารเรียนรู้ (อาคาร B) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 5/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/05/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 5/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/05/2021
การอนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 5/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/05/2021
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 5/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/05/2021
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน) 5/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/05/2021
การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชุดวิชาใหม่ จำนวน ๒ ชุดวิชา (ชุดวิชากฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ชุดวิชาการขุนโคคุณภาพสูงเพื่อการเลี้ยงระยะสั้น) 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/06/2022 2078292565
การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/06/2022
การปิดโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ จำนวน ๓ โครงการ 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/06/2022
การขออนุมัติปรับสถานภาพสำนักหอสมุด กำแพงแสน และปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/06/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ 4/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11/06/2021
การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมืออนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น ๖๕ (RN 65) 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/06/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไปเปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต จำนวน ๓ รายวิชา (๐๑๙๙๙๐๒๓, ๐๑๙๙๙๑๑๒, ๐๑๙๙๙๑๑๓) 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/06/2022
การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/06/2022
แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อาคาร KU Ville 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/06/2022
การขออนุมัติเปิดชุดวิชาการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว (Rice Value-Added Creation) เพื่อเป็นชุดวิชาบริการสำหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต 6/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24/06/2021
การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 6/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24/06/2021
การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ 6/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24/06/2021
การขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 6/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24/06/2021
การอนุมัติหลักการเช่าพื้นที่ชั้น ๑ ภายในอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะวิทยาศาสตร์ 6/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24/06/2021
การอนุมัติหลักการจัดทำโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 6/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 08/07/2021
การปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) 6/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30/06/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราราคาจำหน่ายน้ำดื่มตรา KU SRC ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 6/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30/06/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 05/07/2021 เลขรับที่ 2057962564
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา และอัตราค่าดำเนินการจัพิมพ์บทความในวารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 05/07/2021 เลขรับ 2062952564
การอนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนคณะทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 6/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30/06/2021
การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยการผลิตสารมูลค่าสูงจากวัตถุดิบชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/07/2022
การอนุมัติแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อาคาร KU Ville 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/07/2022
การอนุมัติค่าใช้จ่ายงานโครงการหลวง ๕๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/07/2022
งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๖ 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/07/2022
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/07/2022
การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 - ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/07/2022
การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 7/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30/07/2021
การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ 7/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30/07/2021
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30/07/2021
การปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 7/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30/07/2021
การขออนุมัติเปิดชุดวิชาใหม่ จำนวน ๒ ชุดวิชา เพื่อเป็นชุดวิชาบริการสำหรับโครงการ ธนาคารหน่วยกิต 7/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30/07/2021
งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕ 7/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30/07/2021
การอนุมัติปรับลดการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/07/2022
การอนุมัติร่างหลักเกณฑ์ แบบคำขอ และมาตรฐาน KU Standard ข้อบังคับสำหรับกระบวนการผลิตรังไหมอีรี่ 7/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17/08/2021
การขออนุมัติการดำเนินการตามเกณฑ์ระบบการพัฒนาคุณภาพ เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (KUQS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18/08/2021
การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “ภาควิชาการจัดการการผลิต” เป็น “ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ” คณะบริหารธุรกิจ 8/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18/08/2021
การขออนุมัติเปิดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18/08/2021
การอนุมัติหลักการให้ บริษัท จอยเอ็นโค จำกัด เช่าพื้นที่อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 8/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18/08/2021
การอนุมัติใช้พื้นที่จอดรถใต้อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ ๓๖ ปี 8/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17/08/2021
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ เงินสะสมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 8/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/08/2021
การขออนุมัติแก้ไขระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/08/2021
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๖ เดือน) 8/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/08/2021
การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 8/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/08/2022
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๖ เดือน) 8/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/08/2022
การขออนุมัติโครงการพิเศษของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวน ๒ โครงการ 8/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/08/2022
การอนุมัติค่าใช้จ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป 8/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/08/2022
การอนุมัติหลักการปรับขึ้นค่าเช่าและค่าส่วนกลางโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/08/2022
การอนุมัติหลักการคืนเงินโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต ที่ได้รับจากรัฐบาล (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๔ 8/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/08/2022
การกำหนดค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/08/2022
การกำหนดสัดส่วนจำนวนบทความวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) 8/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/08/2022
หลักเกณฑ์การทำบันทึกข้อตกลงสิทธิและการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน 8/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/08/2022
การทบทวนตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด ๗ ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 8/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/08/2022
การอนุมัติจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในธนาคารหน่วยกิตสำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการอนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนในธนาคารหน่วยกิต และอัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา (ฉบับที่ ๒) 9/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 01/10/2021 2097892564 ,2099202564
การขออนุมัติโครงการพิเศษของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ โครงการ 9/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/09/2021
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 9/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/09/2021
การขออนุมัติโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 9/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/09/2021
การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/09/2021
การอนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 9/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/09/2021
อนุมัติหลักการการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและนํ้ายาที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้อโรคก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Angtigen test self-test kits) 9/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/09/2021
การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 9/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/09/2022
การขออนุมัติยกเลิกระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๔ 9/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/09/2022
การขออนุมัติจัดตั้งสถาบันเทควันโดแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Taekwondo Academy (KUTA) 9/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/09/2022
การอนุมัติหลักการใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงพื้นที่ว่างบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน ๔ แปลง เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเป็นพื้นที่จัดตั้ง Agriculture and Food Innovation Park 9/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/09/2022 2121022565
การขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้บริหารส่วนงาน จำนวน ๒ ฉบับ 9/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/09/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/08/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรีของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/08/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 03/08/2021 10ว9702564
การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรรมการนโยบาย การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 01/11/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 01/11/2021
การขออนุมัติเปิดชุดวิชา จำนวน ๒ ชุดวิชา และขอเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๘ วิชา สำหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 01/11/2021
การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 01/11/2021
การขออนุมัติจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ (Faculty of Hospitality Industry) 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 01/11/2021
การอนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 01/11/2021
การอนุมัติขั้นตอนและระยะเวลากำกับการขออนุมัติหลักสูตรเพื่อขอรับรองวุฒิการศึกษาและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 01/11/2021
การอนุมัติหลักการเงินทุนช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 01/11/2021
การอนุมัติหลักการให้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาคารแห่งประเทศไทย เช่าพื้นที่อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 01/11/2021
การอนุมัติหลักการเปลี่ยนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 01/11/2021
การขออนุมัติจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/10/2022
การขออนุมัติปรับสถานภาพ สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 10/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/10/2022
การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/10/2022
การขออนุมัติเปิดชุดวิชา จำนวน ๒ ชุดวิชา และเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๗ วิชา 10/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/10/2022
การอนุมัติโควตาพิเศษและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเข้าศึกษาในคณะ วิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพิ่มเติม 10/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/10/2022
การอนุมัติร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร (KU Standard) ข้อบังคับสำหรับการจัดการบ้าน นกแอ่นกินรังตามการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (Regulations for Good Agricultural Practice of Swiftlet House) 11/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18/11/2021
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/11/2022
การขออนุมัติเปิดชุดวิชา จำนวน ๓ ชุดวิชา เพื่อเป็นวิชาบริการสำหรับระบบคลังหน่วยกิต และขอเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน ๘ วิชา 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/11/2022 เลขรับ 2152962565
การขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจทดลอง พ.ศ. ๒๕๖๕ 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/11/2022
ขอเชิิญนำเสนอผลงานการแข่งขัน "Bolckchain tech stratup 2021" ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/12/2021
การขออนุมัติหลักการและโครงการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ สำหรับนิสิต ที่เคยลงทะเบียนเรียนและของดเรียนในการ Drop ติด W ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/11/2022
การอนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่าย โครงการทุนระดับบัณฑิตศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/11/2022
การขออนุมัติหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/11/2022
การขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการส่งเสริมนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/11/2022
ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/11/2022
หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/11/2022
ร่างสัญญาให้บริการ โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/11/2022
การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/12/2021
การขออนุมัติเปิดชุดวิชาใหม่ จำนวน 2 ชุดวิชา พร้อมขอเปิดรายววิชาใหม่ จำนวน 9 รายวิชา 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/12/2021
การขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมพิเศษของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/12/2021
การอนุมัติจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพของสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์ 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/12/2021
การอนุมัติหลักการให้บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ภายในอาคารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา บริเวณอาคาร ๒๔ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/12/2021 ศูนย์หนังสือ-2132442564 ศรีราชา-2131542564
การอนุมัติเลื่อนระยะเวลาการปรับอัตราค่าเช่าอาคารที่พักอาศัยบุคลากรซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๑ และหลังที่ ๒ 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/12/2021
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/12/2021
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/12/2021
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ประจำปี พ.ศ. 2566 12/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20/12/2022
การขออนุมัติงบประมาณการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) 12/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20/12/2022
การพิจารณาเลือกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 12/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20/12/2022
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ประเภทคณาจารย์ประจำ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20/12/2022
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 12/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20/12/2022
หลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20/12/2022
การอนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/08/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ 1/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/02/2022
ออกปรเะกาศจำนวน ๒ โครงการ (๑.โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ๒.โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) 2/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/03/2022 เลขหนังสือรับ 2008812565, 2019132565
ออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพสำหรับนิสิตต่างชาติ 2/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/03/2022
ตรวจสอบระเบียบการบริหารการเงินของโครงการภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒ โครงการ (๑.โครงการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๒.โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) 3/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29/04/2021 สภาอนุมัติโครงการและสำนักบริหารการศึกษาให้กองกลางออกประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเทอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16/09/2021 พิมพ์ประกาศจากที่สภาอนุมัติ
การอนุมัติแนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12/10/2021
ออกประกาศจำนวน 4 โครงการ (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 โครงการ 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) 3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) ,คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 โครงการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)) 9/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 04/11/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 8/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/09/2022
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 9/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18/11/2021
ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรทมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20/12/2021
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 06/12/2022 ทำประกาศส่งคืนกองคลัง
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/01/2022
การอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๒ 1/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/01/2022
การอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๖ 1/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/01/2022
การอนุมัติลดหย่อนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 1/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/01/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thai and English Versions) 1/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/01/2022
การอนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/01/2022
การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งคณะวิชาหรือส่วนงานในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.) (ฉบับที่ ๒) 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าบำรุงสาขาวิชา และค่าธรรมเนียมรายวิชา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
การขออนุมัติยกเลิกหลักเกณฑ์การมอบเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัลเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย หลักเกณฑ์การมอบเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัล ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1/2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26/01/2023
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้จากการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 2/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/02/2022
ลดหย่อนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) 2/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/02/2022
แนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ (No Gift Policy) 2/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/02/2022
การอนุมัติแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมห้องสอบ และแนวปฏิบัติสำหรับนิสิตในการเข้าสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
การอนุมัติกำหนดระดับโทษทางวินัยกรณีส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย กรณีส่อทุจริตหรือทำการทุจริตในการสอบ 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริหารงานและดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าจอดรถของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
การอนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนวิชาการและวิจัย ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 3/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/03/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/04/2022
การอนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/04/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/04/2022
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/04/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/04/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคปกติ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/04/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/04/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/04/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการพิเศษระดับปริญญาโทในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/04/2022
อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโทส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะเกษตร 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/04/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโทส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะเกษตร 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/04/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02/05/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02/05/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่ จัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) 5/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20/05/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายทางการศึกษาระดับเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 5/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20/05/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 5/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20/05/2022
มาตราการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ที่ขาดหาย (Learning Loss) จากผลกระทบของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/06/2022
การอนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน KU Standard 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/06/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ ๒) 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/06/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายทางการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/06/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate study for Potential Professionals: GSPP) สำหรับ ภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/06/2022
การอนุมัติมาตรการดำเนินการกรณีไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนตามเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/06/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/06/2022
การอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพสำหรับนิสิตต่างชาติ 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/06/2022
กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/06/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน และค่าสมนาคุณ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/08/2021
การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23/08/2021
กำหนดอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/06/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ฉบับที่ ๒) 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/06/2022
กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 05/07/2022
การอนุมัติยกเว้นค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 9/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16/09/2021
การอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16/09/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16/09/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรองผลงานรางวัลคุณภาพ และกรรมการตัดสินผลงานรางวัลคุณภาพ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/07/2022
การขออนุมัติกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณสำหรับกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ปฏิบัติงาน ในการดำเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล่ 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/07/2022
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/09/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าสมนาคุณ ในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/07/2022
การอนุมัติหลักเกณฑ์การสนับสนุนและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับคลัสเตอร์และหน่วยงานสนับสนุนในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/07/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/07/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/07/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์คลังหน่วยกิต สำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/07/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/07/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/07/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับผลงานวิจัยของอาจารย์ หรือนักวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์หรือที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/07/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/07/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับผลงานวิจัยของอาจารย์ หรือนักวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์หรือที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/07/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนในคลังหน่วยกิต และกำหนดอัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/07/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในคลังหน่วยกิตสำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/07/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารคลังหน่วยกิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/07/2022
กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 04/08/2022
การอนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี วิทยาเขตศรีราชา จำนวน ๒ ฉบับ 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/10/2021
การอนุมัติทุนการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/10/2021
การอนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/10/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/10/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/10/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/10/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคปกติ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/10/2021
การอนุมัติยกเว้นและลดหย่อนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27/10/2021
การอนุมัติยกเลิกการกำหนดอัตราค่าเช่าเต็นท์เพื่อใช้ในการจัดงานพิธีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/09/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพสำหรับนิสิตต่างชาติ และค่าส่วนต่างจัดเก็บเป็นเงินรายได้ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/09/2022
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการภายใต้โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/09/2022
การขออนุมัติโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา 9/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/09/2022 20118702565, 20118692565
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22/09/2022
กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะทำงานเพื่อทบทวนโครงสร้างการบริหารทางวิชาการและการพัฒนาวิชาการด้านการเกษตรของคณะกลุ่มสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/12/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายวิชาสหกิจศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/12/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราเบี้ยปรับ สำหรับการเช่าที่ดินและอาคารในความปกครองดูแล ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/12/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารจีนศึกษา และอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/12/2021
การอนุมัติกำหนดราคาเมล็ดพันธุ์ ค่าบริการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ และค่าบริการรับฝากเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/12/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/12/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐาน KU Standard และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญ 12/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21/12/2021
การอนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ 10/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/10/2022
กำหนดอัตราค่าผลิตภัณฑ์และผลผลิต คณะเกษตร กำแพงแสน 10/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/10/2022
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร 10/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/10/2022
การอนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา (ฉบับที่ ๒) 10/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/10/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการจัดทำวารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/11/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/11/2022
การอนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/11/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2567 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28/11/2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 11/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20/12/2022
การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 12/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20/12/2022
การขออนุมัติกำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย (ฉบับที่ ๔) 12/2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20/12/2022
แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9/2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25/10/2021
การขออนุมัติโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา ระยะที่ 2 23/2564 ประชุมรองอธิการบดี 30/07/2021
การอนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA/MY.KU) ระยะที่ ๒ 29/2564 ประชุมรองอธิการบดี 27/09/2021
ขอหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ KU-ISEA สำหรับวิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 31/2564 ประชุมรองอธิการบดี 01/11/2021
การขออนุมัติบอกรับฐานข้อมูล SciVal 31/2564 ประชุมรองอธิการบดี 01/11/2021
การขออนุมัติบอกรับฐานข้อมูล SciVal 33/2564 ประชุมรองอธิการบดี 01/11/2021
อนุมัติหลักการขอให้เงินสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประบปรุงระบบสารสนเทศ จำนวน 3 ระบบ 35/2565 ประชุมรองอธิการบดี 04/11/2022