ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อปฎิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ฉบับที่๓ ) พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑฺ์ วิธีแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีแต่งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อบังคับ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560
แนวปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้งสำหรับพนักงานและข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2559
ข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑฺ์ วิธีแต่งตั้งและ ถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีแต่งตั้งและ ถอดถอนคณบดีและรองคณบดี
ข้อบังคับ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ๒๕๖๒
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้องบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการให้ทุนนิสิตของ มก.
ข้อบังคับการกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
ข้อบังคับการควบคุมสถานศึกษา หรือสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการรับเข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานมาจากลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานมาจากลูกจ้างประจำ พ.ศ.๒๕๕๙