มอบกระเช้าแสดงมุทิตาจิตในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี