ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ ผู้บริหารกองกลางและเจ้าหน้าที่ด้านระบบสารบรรณกลาง ศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย