งานขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ประจำปี 2553