การรดน้ำขอพรรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561