การรดน้ำขอพรรักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562