การประชุมและมอบหมายงาน คณะอนุกรรมการงาน “นนทรีสีทอง 63”