การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560