โครงสร้างหน่วยงาน

ภารกิจหน่วยงาน

งานบริหารระบบเอกสารกลาง

        มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารระบบเอกสารในส่วนของกองบริหารกลางและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูแลกระบวนการรับ-ส่งเอกสาร การกลั่นกรองและเกษียนเอกสารเสนอผู้บริหาร การจัดทำหนังสือราชการ การจัดเก็บและค้นหาเอกสาร การให้บริการคัดแยกจดหมายและพัสดุของมหาวิทยาลัย การติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน

      มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) การประชุมรองอธิการบดี การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองปริญญากิตติมศักดิ์ การประชุมสภาพนักงาน การประชุมเฉพาะกิจตามที่ได้รับมอบหมาย และช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการสภาพนักงาน

งานสื่อสารองค์กร

         มีหน้าที่บริหารจัดการด้านงานสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีในเรื่องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภาพลักษณ์ รวมถึงเป้าหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

งานบริหารและพิธีการ

         มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ ทั้งในส่วนของกองบริหารกลางและผู้บริหารส่วนกลาง รวมถึงรับผิดชอบงานด้านพิธีการประจำปีของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย

งานเลขานุการผู้บริหาร

        มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยรองอธิการบดี)