งานสารบรรณ

          รับผิดชอบด้านการบริหารงานเอกสารของมหาวิทยาลัย การรับ-ส่งหนังสือ เอกสาร การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดพิมพ์ จัดทำสำเนา แจ้งเวียนเอกสาร จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ข้อมูล หนังสือราชการ จัดทำทะเบียนออกเลขที่คำสั่ง ประกาศ ในส่วนที่ไม่ใช่เรื่องบุคลากร จัดทำหนังสือรับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน การติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แบ่งส่วนหน่วยงานภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน คือ
          1. หน่วยรับ-ส่งเอกสาร
          2. หน่วยคัดแยกจดหมายและพัสดุ มก.
          3. หน่วยร่างโต้ตอบ พิมพ์ และเวียนเอกสาร
          4. หน่วยจัดเก็บและค้นหาเอกสาร

งานการประชุม

          รับผิดชอบด้านการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) และการประชุมรองอธิการบดี โดยประสานงาน กับเลขานุการที่ประชุม เพื่อจัดรวบรวมเรื่องที่จะนำเข้าประชุม จัดทำวาระการประชุม เตรียมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (EX-MEETING) บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม แจ้งมติที่ประชุม ติดตามเรื่องตามมติที่ประชุม จัดทำประกาศ คำสั่ง และดำเนินเรื่องที่ผ่านการประชุม โดยประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับคณะ สถาบัน สำนัก และกอง

งานประชาสัมพันธ์

          มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ สู่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนทุกสื่อทั้งทางด้านหนังสือพิมพ์ วิทยุ สถานีโทรทัศน์ รวมทั้งผลิตสื่อต่าง ๆ ออกเผยแพร่ แบ่งส่วนหน่วยงานภายในออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ
         1. หน่วยสื่อสารองค์กรและส่งเสริมภาพลักษณ์
         2. หน่วยผลิตสื่อและสารสนเทศ
         3. หน่วยบริหารและธุรการ

งานบริหารและพิธีการ

        มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ ทั้งในส่วนของกองกลาง และผู้บริหาร ตลอดจนงานด้านพิธีการและโครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานเลขานุการผู้บริหาร

        มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนัดหมาย การติดต่อประสานงานต่าง ๆ การตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหารการจัดเก็บเอกสาร และจัดเตรียมแฟ้มประชุมและเอกสารต่าง ๆ การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย และการอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้บริหาร

งานสภาพนักงาน

          มีหน้าที่ให้บริการและตอบสนองนโยบาย และสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการ
สภาพนักงาน ซึ่งเป็นองค์กรที่เสนอข้อแนะนำ ให้คำปรึกษาและประสานงานกับอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย