สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2556

no images were found