รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)

รายนาม ตำแหน่ง Email
ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ president@ku.ac.th
ดร.ดำรงค์  ศรีพระราม  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ffordrs@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ tanin.k@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ fforlwp@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ  มั่งคั่ง  รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน feconnm@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม ffornil@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  เพ็ญสุภา  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ fecoknp@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน archrcc@ku.ac.th
รองศาตราจารย์ อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล fenganp@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล  ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ fengcpc@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเขตพื้นที่สุพรรณบุรี fforsok@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน fvetacp@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา fvetsrk@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร famwpi@csc.ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ agrskn@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร agrtns@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ fbussas@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง ffissrt@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ fhumtrrt@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ fforksw@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ fsciass@ku.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ fengwcy@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ fedupdl@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ fecovil@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ fsocnmp@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ fvetkot@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร fagiavj@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ archpmk@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ตุลวิทย์  สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม fscitus@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ wuttinun.r@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ naroon.w@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย fengsjm@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน agrcht@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน fengchi@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ wuttipong.s@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ feduwip@ku.ac.th
นางสาวอำพร ศรียาภัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา feduapsp@ku.ac.th
ดร.จุมพฏ บริราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ fmsjpb@src.ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภ.พึ่งบุญ  ปานศิลา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา pansila.p@src.ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา srcspc@src.ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา parichat.ten@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ imcsrs@src.ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร csnsss@csc.ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ csnsps@csc.ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ fforlwp@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ fphsbs@csc.ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ anamai.d@ku.th
รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ chumpol.pia@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ saisamorn.c@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ warapa.m@ku.ac.th
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ifrpms@ku.ac.th
ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร aappln@ku.ac.th
ดร.นีรนุช  ภาชนะทิพย์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา fengnnp@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์สุวิสา พัฒนเกียรติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม eatswp@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา รักษษการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ tanin.k@ku.ac.th
ดร.กันยารัตน์  เชี่ยวเวช  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน eatkrc@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงาน fvetcksn@ku.ac.th