รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)

รายนาม ตำแหน่ง Email
ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ president@ku.ac.th
ดร.ดำรงค์  ศรีพระราม  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ffordrs@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย fscistw@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ fforlwp@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ  มั่งคั่ง  รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน feconnm@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม ffornil@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล pu@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  เพ็ญสุภา  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ fecoknp@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร archrcc@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล  ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ fengcpc@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี fforsok@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน fvetacp@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา fvetsrk@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร famwpi@csc.ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร agrskn@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ  มั่งคั่ง  รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ feconnm@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง ffissrt@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา  อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ fhumkim@ku.ac.th
ดร.ดำรงค์  ศรีพระราม รักษาการแทนคณบดีคณะวนศาสตร์ ffornil@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ fsciass@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ fengprc@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ fedupdl@ku.ac.th
รองศาตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ fecovss@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ fsocnmp@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ fvetkot@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร fagiavj@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ archpmk@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ecsrb@ku.ac.th
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ fvetspj@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ fscillk@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย fengsjm@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ  สินชยกุล  คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน agrsci@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน fengchi@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ faasamd@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ feduwip@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา fedusrs@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์อำนาจ ธีระวนิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ amnaj@src.ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี  สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา sfscipts@src.ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา srcspc@src.ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ  สุขารมณ์  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา fecoscs@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล  ชังชู รักษาการแทนคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ fengcpc@ku.ac.th
ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร csnsss@csc.ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ fsespk@csc.ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ csnptm@csc.ku.ac.th
ดร.พัสกร องอาจ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ fampka@csc.ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ fagiwpm@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา  ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร agrsbc@ku.ac.th
ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร aappln@ku.ac.th
ดร.นีรนุช  ภาชนะทิพย์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา fengnnp@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์สุวิสา พัฒนเกียรติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม eatswp@ku.ac.th
นางวนิดา  ศรีทองคำ  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด libwds@ku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย  ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ snp@ku.ac.th
ดร.กันยารัตน์  เชี่ยวเวช  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน eatkrc@ku.ac.th
นายเรวัติ  อ่ำทอง  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน eatrao@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงาน fvetcksn@ku.ac.th