ม.เทคโลยีราชมงคลตะวันออก ศึกษาดูงาน งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ม.เกษตรศาสตร์