ภารกิจหน่วยงาน

งานบริหารระบบเอกสารกลาง

        มีหน้าที่รับผิดชอบระบบสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัย การรับ-ส่งหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดทำหนังสือรับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ใน จัดทำคำสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัย ในส่วนที่ไม่ใช่งานเรื่องบุคคล การจัดเก็บและค้นหาหนังสือราชการ การติดต่อ ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และงานพิธีการ

งานยริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน

        มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) และการประชุมรองอธิการบดี รวมถึงการประชุมเฉพาะกิจ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง โดยจัดเตรียมเอกสาร จัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม แจ้งมติที่ประชุม ติดตามเรื่องตามมติที่ประชุมและดำเนินเรื่องที่ผ่านการประชุม โดยประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับคณะ สถาบัน สำนัก และกอง

งานสื่อสารองค์กร

        มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการสู่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนทุกสื่อทั้งทางด้านหนังสือพิมพ์ วิทยุ สถานีโทรทัศน์ รวมทั้งผลิตสื่อต่าง ๆ ออกเผยแพร่

>> เว็ปไซต์งานประชาสัมพันธ์

งานบริหารและพิธีการ

        มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ ทั้งในส่วนของกองกลาง และผู้บริหาร ตลอดจนงานด้านพิธีการประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานเลขานุการผู้บริหาร

        มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนัดหมายของผู้บริหาร การติดต่อประสานงานต่าง ๆ การตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหารการจัดเก็บเอกสาร และจัดเตรียมแฟ้มประชุมและเอกสารต่าง ๆ การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย และการอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้บริหาร