ความเป็นมาของกองบริหารกลาง

         กองบริหารกลาง เกิดเป็นหน่วยงานที่เริ่มมีพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 เล่ม 60 ตอนที่ 7 หน้าที่ 228 เรื่อง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 ตราไว้ ณ วันที่ 21 มกราคม 2486 เป็นปีที่ 10 ลงนามโดย อาทิตย์ทิพอาภา ปรีดี พนมยงค์ คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ใน พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล โดยอยู่ในอำนาจความดูแลของเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ปี พ.ศ. 2519

          ได้รับการแบ่งส่วนราชการให้เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีฐานะเป็นกองตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 93 ตอนที่ 198 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2519 โดยแบ่งหน่วยงานภายในกองออกเป็น 4 งาน คือ            1. งานสารบรรณ
          2. งานประชุม
          3. งานวิเทศสัมพันธ์
          4. งานประชาสัมพันธ์

ปี พ.ศ. 2531

           ได้รับการแบ่งส่วนราชการ โดยเพิ่มหน่วยงานสภาข้าราชการอยู่ในกองบริหารกลางโดยได้รับอัตรากำลังในปีงบประมาณ 2531 จำนวน 3 อัตรา (สภาข้าราชการได้มีเป็นการภายในมานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ปรากฏหลักฐานจาก ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2515)

ปี พ.ศ. 2537

           ยกฐานะงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นกองวิเทศสัมพันธ์ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามประกาศ ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่ง ส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 31 มกราคม 2537 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนพิเศษ 12 ง 28 กุมภาพันธ์ 2537 หน้า 24 ปัจจุบัน
กองบริหารกลาง ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 4 งาน ดังนี้
            1. งานสารบรรณ
            2. งานการประชุม
            3. งานประชาสัมพันธ์
            4. งานสภาข้าราชการ

ปี พ.ศ. 2551

             เพื่อให้การบริหารงานกองบริหารกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(4) แห่งพระราชบัญญัติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดีใหม่ดังนี้
             1. งานสารบรรณ
             2. งานการประชุม
             3. งานประชาสัมพันธ์
             4. งานสภาพนักงาน
             5. งานบริหารและพิธีการ
             6. งานเลขานุการผู้บริหาร

วัตุประสงค์การของจัดตั้ง

           ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511 ได้ระบุว่า “มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา และวิจัยวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยและส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูงและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” วิธีการดำเนินงานและการบริหารงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องจัดการบริหารและการบริหารให้เป็นระบบ เพื่ออำนวยการให้บริการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย รวดเร็ว และรุ่งโรจน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านงานเอกสารสารบรรณ มติที่ประชุมที่ใช้เป็นหลักในการบริหารงานต่าง ๆ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ตลอดจนการประสานงานประสานความคิด และประสานความสามัคคีภายในองค์กร จึงจำเป็นต้องมีกองบริหารกลางรับหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินภาระหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์

พันธกิจ

           สนับสนุนการบริหารจัดการและประสานภารกิจกับทุกหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

            บริหารจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนและจัดการงานประชุมที่ทันสมัยเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ฉับไวใส่ใจบริการและประสานงานพิธี

ค่านิยม

สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี