ประชุมหารือและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจของกองกลาง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมหารือและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจของกองกลาง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564