ประชุมการปรับเปลี่ยนชื่อและภารกิจในแต่ละส่วนงานของกองกลาง

ประชุมการปรับเปลี่ยนชื่อและภารกิจในแต่ละส่วนงานของกองกลาง