บุคลากรภายในหน่วยงานกองกลาง

นางสุกัญญา มณีเจริญ

ผู้อำนวยการกองกลาง

อีเมล์ : sukanya.m@ku.ac.th
โทร : 0-2942-8151-2 ภายใน 644601

DSC_2281 - no_bg

งานสารบรรณ

นางสาวภัทรินทร์ เดชะฤกษ์

ผู้ปฎิบัติภารกิจหัวหน้างานสารบรรณ

 

อีเมล์  : pattarin.d@ku.ac.th
โทร : 0-2942-8152 , ภายใน 644608

นางสาวนิศานาถ พิภพลาภอนันต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : nisanard.p@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8155-6 , ภายใน 644613

นางสาวสุชญา ภายศรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

อีเมล์ : suneerat.p@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644607

นางสาวสวรรยา ยิ้มมะเริง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

อีเมล์ : sawanya.y@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8152-4 , ภายใน 644605

นางสาวศิริพร นาคะปักษิณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : siriporn.na@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644610

นางจีรพร พิบูลย์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

อีเมล์ : jeeraporn.p@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644606

นางณัฐมน เปียงต๊ะ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

อีเมล์ : wasana.b@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8152 , ภายใน 644606

นายบัญชารัก รองศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : bancharak.r@ku.ac.th

โทร : 644606

นางสาวเมลดา แจ่มสาคร

พนักงานทั่วไป

 

อีเมล์ : may.j@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644606

นายธรรมรัตน์ นาคแสงทอง

พนักงานสถานที่

 

อีเมล์ : thammarat.na@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644606

นายชัยวัฒน์ แสงสุกใส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : chaiwat.sa@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8152 , ภายใน 644606

นางสาวพรชนก คีรีศรี

พนักงานทั่วไป

 

อีเมล์ : nannaphat.k@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644606

นางสาวอุมาพร ไข่สม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : umaporn.ka@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644610

นายเจษฎา ภคะธนสมบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : jesda.pha@ku.ac.th

โทร : 644610

นายอริย์ธัช ศรีมุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : arithat.sr@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644606

งานการประชุม

นางสาวอัมพร วรรณปะกาศิล

ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานการประชุม

 

อีเมล์ : amporn.wa@ku.ac.th
โทร : 0-2942-8154 , ภายใน 644615

นายทักษ์ดนัย สามัญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

อีเมล์ : thakdanai.s@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644615

นางสาวบุปผา ฉิมแบน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : buppa.c@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644615

นายอำนาจ เปลี่ยนขำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : amnaj.p@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644625

งานประชาสัมพันธ์

นางจุไร เกิดควน

ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

อีเมล์ : jurai.kh@ku.ac.th
โทร : 0-2942-8182 , ภายใน 644112

นางยุพดี คล้ายรัศมี

นักประชาสัมพันธ์

 

อีเมล์ : yupadee.k@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644444

นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

 

อีเมล์ : pakamas.c@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8183 , ภายใน 644115

นายดุสิต มุชยประเสริฐ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

อีเมล์ : dusit.mu@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8182 , ภายใน 644111

นายทิวา แก้วภู่พานิช

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

อีเมล์ : tiwa.k@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644111

นายธนพัฒน์ งามนิคม

นักประชาสัมพันธ์

 

อีเมล์ : thanapat.n@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644111

นายคมสัน วิเศษธร

นักประชาสัมพันธ์

 

อีเมล์ : komsan.v@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644111

นางสาวฐิติเกษม สำเริง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

อีเมล์ : dhitikasem.s@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644113

นางสาวพรทิพย์ ภู่แพ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

อีเมล์ : porntip.p@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644112

นางสาวอรยา พระชนีย์

นักประชาสัมพันธ์

 

อีเมล์ : orraya.p@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644112

นางสาวสตรีรัตน์ ฤทธิ์ชาวนา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

อีเมล์ : streerat.r@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644112

นางธนาภรณ์ ลัดพลี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

อีเมล์ : thanaporn.la@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644112

งานบริหารและพิธิการ

นายเทเวศร์ นนทะชัย

ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริหารและพิธีการ

 

อีเมล์ : thewet.n@ku.ac.th
โทร : 0-2942-8153 , ภายใน 644614

นางสาวอัจฉรีย์ ยุวพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : atcharee.y@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8153 , ภายใน 644611

นางสาวเสาวลักษณ์ รักการไพศาลวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : souvalux.r@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8194-5 , ภายใน 644509-10

นางสาวสุภัควาณี โชติธรรมพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : angkhana.c@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8153 , ภายใน 644602

นางสาวจินตนา คงใหญ่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : jintana.kh@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8151-3 , ภายใน 644614

นางสาวพรทิพย์ สว่างรอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : pornthip.s@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8153 , ภายใน 644602

นางสาวพัทธนันท์ ชูศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : phatthanan.c@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644612

งานเลขานุการ

นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สถิตย์

ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร

อีเมล์ : areerat.w@ku.ac.th
โทร : ภายใน 644516

นายธีรทัศน์ ไตรพัฒนาศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : teeratas.t@ku.ac.th

โทร : 0-2579-5566-8

นางสาวสุภาพร ปัญญาสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : suphaphorn.p@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644623

นางนกภาวัลย์ ชูทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : nokpawan.c@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8155-6 , ภายใน 644518

นางสาวบุษราภรณ์ พรหมพินิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : boosaraprond.p@ku.ac.th

โทร : ถายใน 644513

นางสาวธวัลรัตน์ อยู่คงดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : thawanrat.y@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8128 , ภายใน 644514

นางสาวณิชชาภัทร พรหมมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : orawan.ch@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644515

นางสาวพรทิพย์ เอมบำรุง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : pornthip.a@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644517

งานสภาพนักงาน

นางสุกัญญา มณีเจริญ

รักษาการแทนผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานสภาพนักงาน

อีเมล์ : sukanya.m@ku.ac.th
โทร : 0-2942-8151 , ภายใน 644601

นางพรพิมล เขียวขำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : pornpimol.khe@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8155-6 , ภายใน 644616

นางสาวสุธิรา เกลี้ยงประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : sutira.k@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8155-6 , ภายใน 644616