บุคลากรภายในกองบริหารกลาง

นางสุกัญญา มณีเจริญ

ผู้อำนวยการกองบริหารกลาง

อีเมล์ : sukanya.m@ku.ac.th
โทร : 0-2942-8152 ภายใน 644601

DSC_2281 - no_bg

งานบริหารระบบเอกสารกลาง

นางสาวภัทรินทร์ เดชะฤกษ์

หัวหน้างานบริหารระบบเอกสารกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์  : pattarin.d@ku.ac.th
โทร : 0-2942-8152 , ภายใน 644608

นางสาวนิศานาถ พิภพลาภอนันต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : nisanard.p@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8155-6 , ภายใน 644613

นางสาวสุชญา ภายศรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

อีเมล์ : suneerat.p@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644607

นางสาวสวรรยา ยิ้มมะเริง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

อีเมล์ : sawanya.y@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8152-4 , ภายใน 644605

นางสาวศิริพร นาคะปักษิณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : siriporn.na@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644610

นางจีรพร พิบูลย์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

อีเมล์ : jeeraporn.p@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644606

นางณัฐมน เปียงต๊ะ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

อีเมล์ : wasana.b@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8152 , ภายใน 644606

นายบัญชารัก รองศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : bancharak.r@ku.ac.th

โทร : 644606

นางสาวเมลดา แจ่มสาคร

พนักงานทั่วไป

 

อีเมล์ : may.j@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644606

นายธรรมรัตน์ นาคแสงทอง

พนักงานสถานที่

 

อีเมล์ : thammarat.na@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644606

นายชัยวัฒน์ แสงสุกใส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : chaiwat.sa@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8152 , ภายใน 644606

นางสาวพรชนก คีรีศรี

พนักงานทั่วไป

 

อีเมล์ : nannaphat.k@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644606

นางสาวอุมาพร ไข่สม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : umaporn.ka@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644610

นายเจษฎา ภคะธนสมบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : jesda.pha@ku.ac.th

โทร : 644610

นายอริย์ธัช ศรีมุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : arithat.sr@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644606

งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน

นางสาวอัมพร วรรณปะกาศิล

หัวหน้างานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : amporn.wa@ku.ac.th
โทร : 0-2942-8154 , ภายใน 644615

นางพรพิมล เขียวขำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : pornpimol.khe@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8155-6 , ภายใน 644616

นางสาวสุธิรา เกลี้ยงประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : sutira.k@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8155-6 , ภายใน 644616

นางสาวบุปผา ฉิมแบน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : buppa.c@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644615

นายอำนาจ เปลี่ยนขำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : amnaj.p@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644625

นายทักษ์ดนัย สามัญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

อีเมล์ : thakdanai.s@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644615

นางสาวภัทธนันต์ นุตสติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์ : pattanun..n@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644625

งานสื่อสารองค์กร

นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

 

อีเมล์ : pakamas.c@ku.ac.th
โทร : 0-2942-8183 , ภายใน 644115

นายดุสิต มุขยประเสริฐ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

 

อีเมล์ : dusit.mu@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8182 , ภายใน 644111

นายธนพัฒน์ งามนิคม

นักประชาสัมพันธ์

 

อีเมล์ : thanapat.n@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644111

นายทิวา แก้วภู่พานิช

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

อีเมล์ : tiwa.k@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644111

นายคมสัน วิเศษธร

นักประชาสัมพันธ์

 

อีเมล์ : komsan.v@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644111

นางสาวฐิติเกษม สำเริง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

 

อีเมล์ : dhitikasem.s@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644113

นางสาวพรทิพย์ ภู่แพ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

อีเมล์ : porntip.p@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644112

นางสาวอรยา พระชนีย์

นักประชาสัมพันธ์

 

อีเมล์ : orraya.p@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644112

นางสาวสตรีรัตน์ ฤทธิ์ชาวนา

นักประชาสัมพันธ์

 

อีเมล์ : streerat.r@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644112

นางสาวชาราวดี พุ่มสุวรรณ

นักประชาสัมพันธ์

อีเมล์ : charavadee.p@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644112

นางสาวสุดารัตน์ ธนาวิวัฒน์ชัยกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์ : sudarat.thana@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644444

งานบริหารและพิธิการ

นายเทเวศร์ นนทะชัย

หัวหน้างานบริหารและพิธีการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : thewet.n@ku.ac.th
โทร : 0-2942-8153 , ภายใน 644614

นางสาวพรทิพย์ สว่างรอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : pornthip.s@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8153 , ภายใน 644602

นางสาวเสาวลักษณ์ รักการไพศาลวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : souvalux.r@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8153 , ภายใน 644602

นางสาวสุภัควาณี โชติธรรมพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : angkhana.c@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8153 , ภายใน 644602

นางสาวจินตนา คงใหญ่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : jintana.kh@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8151-3 , ภายใน 644614

นางสาวพัทธนันท์ ชูศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : phatthanan.c@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644612

งานเลขานุการผู้บริหาร

นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สถิตย์

หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

อีเมล์ : areerat.w@ku.ac.th
โทร : ภายใน 644516

นายธีรทัศน์ ไตรพัฒนาศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : teeratas.t@ku.ac.th

โทร : 0-2579-5566-8

นางสาวสุภาพร ปัญญาสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : suphaphorn.p@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644423

นางนกภาวัลย์ ชูทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

อีเมล์ : nokpawan.c@ku.ac.th

โทร : 0-2942-8155-6 , ภายใน 644518

นางสาวบุษราภรณ์ พรหมพินิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : boosaraprond.p@ku.ac.th

โทร : ถายใน 644513

นางสาวณิชชาภัทร พรหมมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : orawan.ch@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644515

นางสาวพรทิพย์ เอมบำรุง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อีเมล์ : pornthip.a@ku.ac.th

โทร : ภายใน 644517

นางสาวฐิติกานต์ จันแทน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์ : thitikan.ju@ku.ac.th

โทร : ถายใน 644514