บุคลากรกองบริหารกลางเข้าสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช 2566 และขอพรจากอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

บุคลากรกองบริหารกลางเข้าสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช 2566 และขอพรจากอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร