บุคลากรกองบริหารกลางเข้าสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช 2566 และขอพรจากอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร