ติดต่อ

กองบริหารกลาง

กองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-942-8152-4
โทรสาร 02-942-8151