การประชุมแผนปฏิบัติงานของกองกลาง (ฝ่านปฏิคมและพิธีการ) การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓