การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562