การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 708 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 708 สำนักบริการคอมพิวเตอร์