การประชุมรายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun) ในเรื่องของกระบวนการทำงานของระบบ ณ ห้องประชุมกองบริหารกลาง ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การประชุมรายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun) ในเรื่องของกระบวนการทำงานของระบบ ณ ห้องประชุมกองบริหารกลาง ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี