การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกองบริหารกลาง ตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2567-2570) และแผนกลยุทธ์สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 [รอบ 6 เดือน : ต.ค.66 – มี.ค.67]

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกองบริหารกลาง ตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2567-2570) และแผนกลยุทธ์สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 [รอบ 6 เดือน : ต.ค.66 – มี.ค.67]