การประชุมงานบริหารและพิธีการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563