กองกลางต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักงานอธิการบดี ในการตรวจสอบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด