กองกลางต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำสำนักงานอธิการบดี ในการตรวจสอบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562